• Dzieci w wieku przedszkolnym od 3r.ż do 6r.ż i wczesnoszkolnym 7/8+ lat.
  • Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE): w szczególnościz niepełnosprawnością (niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi), szczególnie uzdolnione; z zaburzeniami komunikacji językowej; z chorobą przewlekłą; z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi; ze zmian środowiska edukacyjnego, w tym zmian związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.