• Miejsce wdrożenia projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Unii Europejskiej w Choczewie ul. Szkolna 2; 84-210 Choczewo
 • Wdrożenie projektu: maj 2019-sierpień 2019 (kontynuacja w roku 2019-2020)
 • Zasięg projektu: lokalny
 • Główny cel projektu: włączenie środowiska pozalokalnego do działań edukacyjno-terapeutycznych przedszkola-celem wdrożenia treści kształcenia z obszaru poznawczego, fizycznego, społecznego i emocjonalnego z podstawy i wykraczające poza podstawę programową.
 • Szczegółowy cel projektu: włączenie Metody Eduklocki do codziennej pracy edukacyjno-terapeutycznej w grupie dzieci 3-4 letnich.
 • Grupa docelowa: Dzieci w wieku przedszkolnym od 3-4 r. ż w tym dzieci ze SPE (specjalne potrzeby edukacyjne).

Rezultaty projektu-dzieci

Miękkie rezultaty:

 • Wdrożenie projektu miało duży wpływ na rozwój dziecka. Naszym adresatem było i jest dziecko w okresie intensywnego rozwoju intelektualnego i społeczno-emocjonalnego.  Naszym adresatem było jednocześnie dziecko z deficytami w rozwoju jak i dziecko o prawidłowym harmonijnym rozwoju. 
 • Dzięki wdrożeniu metody wzrósł stopień aktywności dziecięcej.
 • Dzięki wdrożeniu metody wzrósł stopień sprawności motoryki małej i dużej m.in.: zauważalna poprawa sprawności manualnej w zakresie napięcia mięśniowego.

Twarde rezultaty:

 • 50 przedszkolaków zostało objętych projektem i uczestniczyło w zajęciach z wykorzystaniem metody eduklocki;
 • 2 sale przedszkolne zostały doposażone w pomoce edukacyjno-terapeutyczne.

Rezultaty projektu – rodzice

Miękkie rezultaty:

Wdrożenie projektu miało duży wpływ na podniesienie roli przedszkola w świadomości społecznej rodziców. Rodzic miał możliwość uzupełnić, zweryfikować swoją wiedze na temat:

 • Rozwoju psychomotorycznego dziecka, pracy z dzieckiem w domu, wykorzystaniu pomocy w postaci klocków.
 • Rozwoju aparatu ruchowego, pracy z dzieckiem w domu, wykorzystaniu pomocy.
 • Rodzic miał możliwość sprawdzenia się w zabawie z dzieckiem. Udział w zajęciach otwartych to ćwiczenia polegające na włączeniu do zabaw rodziców z dzieckiem.

Twarde rezultaty:

 • Liczba rodziców: 30 osóbuczestniczyło w projekcie na 50 planowanych.

Rezultaty projektu – kadra

Miękkie rezultaty:

Wdrożenie projektu miało duży wpływ na wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela przedszkola, m.in.:

 • poznał i wdrożył metodę eduklocki i jej wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • przeprowadził indywidualne spotkania z nauczycielem w celu wymiany spostrzeżeń i omówienie rozwoju dziecka w tym zakresie.

Twarde rezultaty:

 • Liczba nauczycieli biorących pośredni udział w projekcie = 2 osoby wdrażające + zainteresowani nauczyciele z przedszkola, szkoły.